XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX503 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 18 days 01:08:21
Network interfaces Statistics
Trafico
Day RX TX Avg Rx Avg TX
22.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
21.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
20.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
19.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
18.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
17.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
16.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
15.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
14.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
13.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
12.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
11.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
10.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
09.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
08.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
07.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
06.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
05.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
04.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
03.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
02.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
01.04.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
31.03.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
30.03.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
29.03.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
28.03.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
27.03.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
26.03.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
25.03.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
24.03.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
April 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
March 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
February 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
January 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
December 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
November 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
October 1.39 GB 2.06 GB 363.00 KB 309.00 KB
September 2.73 GB 4.39 GB 265.00 KB 202.00 KB
August 3.34 GB 7.42 GB 926.00 KB 245.00 KB
July 2.89 GB 4.47 GB 1005.00 KB 745.00 KB
June 2.35 GB 3.52 GB 984.00 KB 811.00 KB
May 3.60 GB 3.67 GB 965.00 KB 733.00 KB
admin@xlx503-ys.com