XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX503 v2.4.1 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 11 days 04:37:53
Network interfaces Statistics
Trafico
Day RX TX Avg Rx Avg TX
23.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
22.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
21.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
20.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
19.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
18.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
17.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
16.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
15.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
14.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
13.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
12.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
11.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
10.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
09.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
08.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
07.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
06.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
05.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
04.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
03.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
02.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
01.09.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
31.08.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
30.08.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
29.08.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
28.08.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
27.08.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
26.08.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
25.08.2021 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
September 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
August 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
July 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
June 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
May 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
April 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
March 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
February 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
January 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
December 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
November 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB 0.00 KB
October 1.39 GB 2.06 GB 363.00 KB 309.00 KB
xlx503@hotmail.com